MŠ Brno, Neklež 1a
MŠ Brno, Neklež 1a MŠ Brno, Neklež 1a
Prezentace školy

Naše mateřská škola je panelového typu, byla zbudována v roce 1984 a je umístěna na rozhraní sídliště a staré zástavby městské části Brno–Líšeň. Trojtřídní budovu školy navštěvuje 84 dětí ve věku od 3 do 7 let. Ve třídách jsou děti věkově smíšené. Třídy jsou prostorné, vybavené pro různé aktivity dětí. O děti pečuje 6 pedagogických a 5 provozních pracovnic.
Součástí budovy školy je školní kuchyně a zahrada, která je vybavena pro všestranné vyžití dětí – míčové hry – tenis, kopaná, basketbal, dřevěné prvky - průlezky, skluzavky, houpačka, pískoviště, horolezecká stěna a také bylinková zahrádka s cestičkou smyslů apod..

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, na jehož tvorbě se podílel celý kolektiv zaměstnanců školy, který je vstřícný a tvořivý při uplatňování výchovně vzdělávacích programů a projektů za spolupráce rodičů dětí.
Naše škola je členem asociace daltonských škol. Obsah učiva uplatňujeme třemi daltonskými principy ve všech aktivitách dětí:
zodpovědnost – samostatnost - spolupráce.

Zodpovědnost – děti jsou vedeny k zodpovědnosti při výběru činností
Samostatnost – mají dostatek prostoru pro samostatné činnosti
Spolupráce – v případě, že dítě obtížně zvládá činnost, kterou si zvolilo, požádá o pomoc svého kamaráda, popřípadě učitelku. Vzájemná spolupráce spočívá v tom, aby děti dokázaly navzájem komunikovat; aby se navzájem respektovaly. Uměly si vážit sebe i všech vrstevníků a ostatních osob nejen v MŠ, ale i v blízkém okolí.

Součástí ŠVP jsou - Dílčí projekty:

 • Zdravá záda – naplňováním projektu společně s rodiči usilujeme o zdraví dětí, které je pro nás prvořadé. Zaměřujeme se na odstraňování vadného držení těla cvičením na rehabilitačních míčích
 • Hra na flétnu nejen pro radost - cílem projektu je naučit děti hrát na flétnu hravou formou, upevňování správného dýchání, rozvíjet estetické a rytmicko hudební cítění, vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti, pročištění plic a dýchacích cest. Upevňování vazeb mezi rodiči a dětmi. Garant projektu: paní Mgr. Věra Křivá, vedoucí pedagogická pracovnice dechových nástrojů ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně.
 • Environmentální (dále jen EVVO) – rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě a její ochraně, vytváření prvních pěstitelských úspěchů. Na školní zahradě společně s rodiči vytváříme přírodní zelené kouty. Naše škola je zařazena do celostátní sítě škol zabývající se hlouběji ekologickou výchovou dětí. I letos pokračujeme v projektu "Vyprávění starého stromu" s názvem "Co se skrývá za bludným kořenem", který jsme převzali z ekologického centra Lipka. Děti pozorují přírodu, zkoumají, bádají, dělají pokusy, výtvarné činnosti a hry. Učí se o působení člověka na přírodu včetně poznání důsledků lidských činností působících devastaci a ohrožení kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví, ale i všeho živého na Zemi.
 • Preventivní protikuřácký, protidrogový – chráníme děti před špatnými vlivy prostředí; prevence sociálně patologických jevů – šikany, proti sexuálnímu obtěžování. Vedeme je k ochraně zdraví. Prevenci kouření, drogám, k obezřetnosti při setkání s cizími lidmi.
 • Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 - Tento projekt s názvem "Porozuměním mluvenému a slyšenému slovu k lepší komunikaci se společností a společenstvím, ve kterém vyrůstám a budu žít", je zaměřen na správný vývoj dětské řeči v předškolním věku tak, aby nedocházelo k tomu, že řeč musí být napravována logopedickou péčí. Správná výslovnost je pro dítě velice důležitá, neboť do značné míry ovlivňuje jeho schopnost pohotově vyjadřovat své myšlenky, plynule mluvit, projevit svoji vůli, své touhy a přání a hlavně své city – radost, smutek, úlevu i bolest, štěstí i žal. Chceme děti vést vhodnými metodami a doporučením odborníků k tomu, že bez řeči by nebylo myšlení, bez myšlení by nebylo ani člověka.
 • Zahrada - Projekt se týká dostavby a obnovy "Ukázkové přírodní zahrady" MŠ Brno, Neklež 1a - více zde
 • Jsme partnery pilotního projektu "Příprava žáků pro reálný život ve společnosti", který je financován z JMK a nositelem SPŠCH Brno.

 • I pokud projekty nebudou schváleny, budeme se snažit svými vlastními finančními prostředky touto cestou ubírat.

  V odpoledních hodinách dětem nabízíme:

  logopedickou prevenci - podrobnosti zde

  Pořádáme sportovní a kulturní akce pro děti a jejich rodiče, společné výlety, hovorové hodiny. Pro rodiče každoročně vydáváme Školní zpravodaj od roku 2002.

  Škola spolupracuje:

 • s primářem rehabilitačního odd. FDN v Brně MUDr. Radkem Braunerem, který je garantem projektu Zdravá záda
 • se ZŠ v Brně–Líšni, zvláště s daltonskou ZŠ Masarova
 • Pedagogicko – psychologickou poradnou v Brně na Kohoutově ul.
 • Mahenovou knihovnou v Líšni
 • Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) - měření radiace ve třídách
 • Prima vizus - preventivní screeningové vyšetření zraku dětí
 • MŠ Bratří Pelíšků - logopedická péče

 • Snahou všech pracovnic je, aby v naší škole bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. K tomu přispívají pravidelné hovorové hodiny s rodiči, pro vytváření individuálních plánů osobnostního rozvoje jejich dítěte.
  MŠ Brno, Neklež 1a
  Kontaktní údaje

  Mateřská škola Brno
  Neklež 1a
  628 00 BRNO
  telefon: +420 544 210 521
  e-mail:
  ms.neklez@orgman.cz
  (ředitelka školy)

  msneklez@centrum.cz
  (vedoucí stravování)

  ID datových schránek:
  q7ikn36 a pt8pbv

  Další kontakty >>

  Bankovní spojení:
  Komerční banka Brno-město
  číslo účtu MŠ: 121035621/0100

  číslo účtu školní kuchyně: 10006-121035621/0100
  (pro platby stravného a školného)

  Mobilní číslo pro odhlašování dětí z MŠ při náhlém víkendovém onemocnění dítěte.
  Na toto číslo nevolejte, pouze posílejte SMS !
  +420 604 449 547
  Linka je v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod.

  Pověřenec GDPR

  Bc. Adriana Blechová
  e-mail:
  gdpr@jkaccounting.cz
  telefon: +420 725 654 319
  ID datové schránky: mqhehgz
  více zde:
  Stránky nevyužívají cookies.
  © 2007 - 2024 MŠ Brno, Neklež 1a