MŠ Brno, Neklež 1a
MŠ Brno, Neklež 1a MŠ Brno, Neklež 1a
Logopedická prevence

Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb

Cílem projektu je zajištění profesionálně vedené cesty pedagogů ke správnému vývoji řeči u dětí předškolního věku tak, aby nemuselo docházet v pozdním předškolním a školním věku k nápravě u specializovaných logopedů a logopedických klinik. K tomu, aby tento cíl mohl být naplněn je zapotřebí dovzdělávat celý pedagogický tým v oblasti logopedické připravenosti, doplnění pomůcek, metodického materiálu a literatury doporučené pro tuto činnost a získání rodičů pro spolupráci s vyhlídkou zamezení logopedických vad u jejich dětí.

Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje

Současný stav správného vývoje řeči u dětí, které dochází do naší mateřské školy je alarmující, hlavně těch, které mají již v září navštěvovat základní školu. Máme vysledované nejen problémy s hláskami R,Ř, ale i sykavky, patlavost, zadrhávání, špatný slovosled ve větách, malá slovní zásoba. Souvislost projektu vidíme i v návaznosti na spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou, do kterého jsme se letos zapojili. Spolupracujeme také s logopedickou mateřskou školou Bratří Pelíšků, kam posíláme děti s rodiči k nápravě řeči. Od ledna 2013 jsme zavedli logopedické chvilky před odpočinkem na lehátku (jazykolamy, gymnastiku mluvidel, sluchovou analýzu a syntézu….), jako okamžitou reakci ze strany rodičovské veřejnosti v médiích a ministerstva školství. Od školního roku 2013 -2014 bude zapracován do ŠVP – "Projekt logopedické prevence".

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat

 • proškolení celého pedagogického týmu v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku
 • osvěta formou seminářů pro rodiče u jejichž dětí se projevují vady správného vývoje řeči - zajištěné odborníky z logopedické kliniky, nebo přímo organizované MŠMT
 • nadstandardní péče o děti s vadami řeči při individuální práci během celého dne (překrývání pedagogů a vyčlenění klidové místnosti)
 • vytvoření prostoru pro klidnou a individuální práci s dětmi vyžadující individuální práci na správném vývoji řeči (modernizace a vybavení prostoru bývalé keramické dílny v prostorách naší mateřské školy)
 • spolupráce s odborníky ORL v FDN Brno v zastoupení panem profesorem Ivo Šlapákem, který již figuruje a je garantem našeho školního projektu "Solná jeskyně"
 • provedení depistáže odborníky – kontrola mluvidel, odstranění případných problémů chirurgickým zákrokem


 • Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje)

  Rozsah záměru se bude týkat všech pedagogických pracovníků 100% = 6 učitelů a dětí s vadami výslovnosti. V tento okamžik se nedá % vyjádřit, kolika dětí se bude projekt týkat, jelikož nám odchází do 1.třídy ZŠ 45 dětí a nově příchozí neznáme a tudíž nemůžeme posoudit jejich řečové schopnosti.

  Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí

 • září – prosinec 2013 - vzdělávání pedagogického týmu v oblasti logopedické prevence na seminářích akreditovaných MŠMT
 • září 2013 – prezentace projektu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ na webových stránkách MŠ
 • září – prosinec 2013 – doplnění školní knihovny vhodnými publikacemi se zaměřením na logopedickou prevenci, zajištění pomůcek a metodického materiálu
 • říjen – prosinec 2013 – zajistit a upravit klidovou místnost (bývalé keramické dílny) v prostorách mateřské školy, aby plně vyhovovala požadavkům pro práci s dětmi při logopedické prevenci
 • listopad 2013 – depistáž dětí, kde budeme mít vysledované anomálie ve vývoji řeči (spolupráce s pediatry a odborníky LOGO kliniky)
 • listopad 2013 – příprava vhodného semináře pro rodiče dětí, které budou vyžadovat péči v oblasti nápravy řeči
 • prosinec 2013 – vypracování zpětné vazby a evaluace dosažených úspěchů i neúspěchů, vytvoření dalšího harmonogramu práce v této oblasti, finanční vypořádání s dotací určené pro tento projekt
 • leden 2014 – vypracování věcného vyhodnocení projektu


 • Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu

  Materiální zabezpečení vidíme pro začátek v dotaci MŠMT na tento projekt a za naší malé spoluúčasti, personální zabezpečení projektu ze strany pedagogů je 100%, organizaci, řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu – ředitelka mateřské školy.

  Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu

 • 100% odbornost v oblasti logopedické prevence ze strany pedagogů, jejich připravenost zvládat a podchycovat zavčas možné logopedické vady u dětí předškolního věku
 • oslovení široké rodičovské veřejnosti a její uvědomění si problému řešení logopedických a komunikačních problémů jejich dětí
 • připravenost dětí v oblasti komunikace a správné výslovnosti při vstupu do 1. třídy ZŠ a předcházení problémům při vzdělávání
 • vytvoření prostorů pro logopedickou prevenci – klidová místnost s náležitým vybavením pro společné chvíle učitel – dítě – rodič
 • vhodné metodické pomůcky a odborná literatura sloužící k logopedické prevenci


 • Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu

  Dotace MŠMT bude prezentována jak informacemi na schůzkách s rodiči, široká veřejnost bude informována na webových stránkách naší školy a ve veřejnosti přístupných prostorách MŠ. S každou aktivitou dojde i k vyčíslení finanční dotace, která se použije na konkrétní výstup.

  Odpovědný řešitel projektu
  (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe)

  Jitka Kubecová, ředitelka mateřské školy Brno, Neklež 1a, p.o.,
  délka pedagogické praxe 27 let.
  MŠ Brno, Neklež 1a
  Kontaktní údaje

  Mateřská škola Brno
  Neklež 1a
  628 00 BRNO
  telefon: +420 544 210 521
  e-mail:
  ms.neklez@orgman.cz
  (ředitelka školy)

  msneklez@centrum.cz
  (vedoucí stravování)

  ID datových schránek:
  q7ikn36 a pt8pbv

  Další kontakty >>

  Bankovní spojení:
  Komerční banka Brno-město
  číslo účtu MŠ: 121035621/0100

  číslo účtu školní kuchyně: 10006-121035621/0100
  (pro platby stravného a školného)

  Mobilní číslo pro odhlašování dětí z MŠ při náhlém víkendovém onemocnění dítěte.
  Na toto číslo nevolejte, pouze posílejte SMS !
  +420 604 449 547
  Linka je v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod.

  Pověřenec GDPR

  Bc. Adriana Blechová
  e-mail:
  gdpr@jkaccounting.cz
  telefon: +420 725 654 319
  ID datové schránky: mqhehgz
  více zde:
  Stránky nevyužívají cookies.
  © 2007 - 2024 MŠ Brno, Neklež 1a